TERMS AND CONDITIONS
  תנאי שימוש
 1. מבוא
  1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
  3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
  4. הגדרות
   1. "החברה" - רולינום בע"מ
   2. "ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.
   3. "המערכת" – הכלי האינטראקטיבי המשמש לסיוע בעת עיצוב ותכנון החלל הפנימי של הבית, בעזרת מערכת המאפשרת סיור חי בתוך דגם הבית בתלת מימד, ושירותים נוספים.
  5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים במערכת.
  6. השימוש בשרות מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במערכת או בחלק ממנה.
  7. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
 2. תנאי שימוש
  1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס למערכת
   1. גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
   2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
   3. העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
   5. לא לבצע כל שימוש מסחרי במערכת, או בתוצריה וכל זאת כל עוד אינו רשום לגירסת המקצוענים אשר מהווה רישיון לשימוש מסחרי בתוצרי המערכת לרבות שיתוף פרויקטים ותמונות מרונדרות.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות:
   1. להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
   2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
   3. החברה תהיה רשאית לחסום גישה למערכת– מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.
  3. רישיון שימוש מסחרי
   1. רישיון שימוש מסחרי בתוצרי המערכת יינתן למשתמש אשר רכש מנוי מקצועי למערכת על בסיס חודשי או שנתי ובהתאם לסוג הרישיון שרכש.
   2. רישיון השימוש המסחרי יאפשר למשתמש לבצע שימוש מסחרי בתוצרי המערכת לרבות שיתוף פרויקטים ותמונות מרונדרות.
 3. חשבון משתמש
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
  2. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
   1. חשבון משתמש הנו חשבון לשימוש אישי בלבד. חל איסור להשתמש במערכת בחשבון אישי לשימוש קבוצתי.
   2. פתיחת חשבון חלה לאחר רישום למערכת. אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמתיים והמלאים של פותח החשבון.
   3. אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
  3. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
  4. המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.
  5. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.
 4. הגבלת אחריות
  1. מובהר בזאת כי המערכת תסופק על-ידי החברה כמות שהיא (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש במערכת; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים.
  2. החברה אינה מתחייבת שהמערכת תפעל בכל מחשב ובכל זמן וזאת עקב אי עמידה בכל תנאי הסף לשימוש מלא במערכת או כל סיבה טכנולוגית אחרת.
  3. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
  4. עוד יובהר כי המוצרים המוצעים למכירה באמצעות המערכת, ככל שיהיו הם באחריות הספקים המציעים אותם – לחברה אין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר עם אותם מוצרים, לרבות תנאי אספקה, איכות, התאמה וכדומה. כל טענה בעניין מוצרים אלה תופנה לספק שהציע אותם למכירה, לפי העניין.
  5. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש במערכת, כי המערכת אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת המערכת לצרכיו.
  6. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש במערכת, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיה לפי תקנון זה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך 3 חודשים קודם לכן בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה.
  8. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות המערכת. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.
 5. היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
  1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
  2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
  3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 6. הודעה על תוכן מפר
  1. החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני [[email protected]].
 7. קניין רוחני
  1. החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
  2. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 8. מדיה דיגיטלית
  1. האתר מאפשר לעשות שימוש בהדמיות וכלים טכנולוגיים שונים (כולם יכונו להלן: "הטכנולוגיה"), בכפוף להוראות להלן:
   1. כל הזכויות בטכנולוגיה, הן רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות בהן כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את הטכנולוגיה במלואן או בחלקן, או לעשות בהן או במידע שבתוכן שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
   2. החברה מעניקה בזאת רישיון שימוש זמני ומוגבל לשימוש פרטי וביתי בטכנולוגיה עבור הנרשמים למערכת, ושימוש מסחרי על בסיס חודשי או שנתי לנרשמים לגרסה למקצוענים ובהתאם לסוג הרישיון שרכש ולמועד הרכישה. יובהר כי החברה תהיה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי הרישיון לעיל ואף לבטלו כליל, ולא תישמע כל טענה מצד כל גורם שהוא עקב שינוי או ביטול כאמור.
   3. הוראות סעיף ‏8 זה יחולו אף לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 9. שינוי תנאים
  1. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
  2. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.
 10. שיפוי
  1. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש במערכת, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
  2. האמור בסעיף ‏10 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
 11. ברירת דין וסמכות שיפוט
  1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.